CAPITOLUL IV
Sanctiuni
Art. 13. – (1) Pentru nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei.
(2) Pentru neefectuarea activitatilor epidemiologice si pentru netransmiterea datelor prevazute la art. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei si 10.000.000 lei.
(3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
(4) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, in raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sanatatii si Familiei.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 14. – (1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, autorizate.
(2) Bunurile imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi date in folosinta gratuita, inchiriate, concesionate ori vandute fara licitatie publica cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
(3) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, vor fi trecute in domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fara licitatie publica, cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica, dupa finalizarea operatiunii de inventariere prevazute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.
(5) Bunurile mobile aflate in dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sanatatii si Familiei.
(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata si isi desfasoara efectiv activitatea in spatiile mentionate beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).
(7) Conditiile de vanzare sau de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, care raman in patrimoniul public.

Art. 15. – (1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici; c) sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.
(2) Dispozitiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 si ale art. 12 se aplica in mod corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.

Art. 16. – (1) Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.
(2) Cabinetele medicale infiintate in conditiile alin. (1) sunt supuse inregistrarii in Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
(3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7 si 12 se aplica in mod corespunzator cabinetelor medicale infiintate in conditiile alin. (1).
Art. 17. – Cabinetul medical organizat in conditiile art. 16 poate realiza venituri din:
a) finantarea organizatiei sau asociatiei in structura careia functioneaza;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii sau sponsorizari;
d) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 18. – Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 19. – Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.