CAPITOLUL III
Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical
Art. 6. – (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfasura activitati de radiodiagnostic, imagistica medicala si alte activitati medicale si conexe actului medical, cu autorizarea lor in conditiile legii, precum si activitati de invatamant si de cercetare, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(2) Medicul sau personalul medical care desfasoara activitate medicala in cadrul cabinetului medical raspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, in cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.
(3) Controlul privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Colegiul Medicilor din Romania.
(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfasurarea activitatilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sanatatii si Familiei.
(5) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organe abilitate, in conditiile legii.

Art. 7. – Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.

Art. 8. – Cabinetul medical poate realiza venituri din:
a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii si sponsorizari;
d) activitati de consiliere medicala;
e) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si de cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei;
f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.

Art. 9. – (1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa.
(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

Art. 10. – Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezinta cabinetul medical in raporturile juridice si profesionale.

Art. 11. – (1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de catre medic sau, in cazul medicilor asociati, de catre medicul delegat.
(2) In cabinetele medicale in care sunt incadrate persoane cu contract individual de munca, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Art. 12. – (1) Cabinetele medicale sunt obligate sa efectueze si activitati epidemiologice prevazute in contractul-cadru si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei privind starea de sanatate si demografica a populatiei.
(2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotatie, urgentele medicale stomatologice.